Uddannelseslæge

Uddannelselæger:

Line Sloth Hansen 01.03.21 – 28.02.22 (KBU + Introstilling)

Ask Tybjærg Nordestgaard 01.05.21 – 31.10.21 (KBU)

Abdolreza Ahmadzadeh (Reza) 01.05.21 – 30.04.22 (Introstilling)

 

 

Vi har nogle medicinstuderende ansat:

 

Rikke S.  fastansat 1 dag om ugen.

Marléne W. ansat til at komme nogle gange om måneden.

Sara C. ansat til at komme nogle gange om måneden.

Nina I. ansat til at komme nogle gange om måneden.

Marco ansat til at komme nogle gange om måneden.

Caroline K. ansat til at komme nogle gange om måneden.

Amanda ansat til at komme nogle gange om måneden.

Mads ansat til at komme nogle gange om måneden.

Karoline ansat til at komme nogle gange om måneden.

 

 

Praksisbeskrivelse for Lægeklinikken Frederikshavn, Vestergade 47A Frederikshavn.

Der er kommet en ny almen praksis i Frederikshavn – opstået ved en sammenlægning af byens mindre klinikker. Lægeklinikken drives under PLO-overenskomsten. På Regionshospitalet er der fundet egnede lokaler, som efter renovering er tidssvarende udstyret og taget i brug i februar 2019.

 Det er målsætningen at skabe en udadvendt og god fælles arbejdsplads, hvor vi alle kan trives og udvikle os samtidig med, at der er plads til at gøre det vi er bedst til. Uddannelsesmiljøet er vores største aktiv for at sikre, at der også fremover er en almen praksis af høj kvalitet.

 Patienterne

Aktuelt er der ca. 8000 patienter tilknyttet vores praksis og det er vores ønske at patienterne oplever den bedst mulige kvalitet af behandling og service. Der er fokus på patientsikkerhed og patienttilfredshed.

 Samarbejde

Regionshospitalet og Frederikshavn Kommune er nære samarbejdspartnere. Der etableres samarbejdsforum med hospitalet og sammen med kommunen sættes der fokus på aftaler om plejehjemslægefunktionen. Lægeklinikken deltager i det kollegiale fællesskab i kvalitetsklyngen og Bylægeforeningen (PLO-Frederikshavn). Til Bylægeforeningens møder deltager også praktiserende speciallæger fra lokalområdet.

 Klinikkens læger

Klinikken er uddannelsessted for yngre læger og har 2 dedikerede tutorlæger som hver arbejder 32 timer om ugen. Uddannelseslægen har en fast tutorlæge tilknyttet.

Erfarne praktiserende læger fortsætter på deltid, således at de er fast tilknyttede for en lang periode af hensyn til kontinuiteten og lægedækningen dermed også er sikret.

Personalet

Omfatter erfarne sekretærer, sygeplejersker, fysioterapeut og jordemoder som alle har faglige basisopgaver i forhold til patienterne og tillige parvis samarbejder om særlige indsatsområder omkring klinikkens drift.

 Arbejdsgange

Grundlæggende er funktionerne i klinikken opdelt i 4 arbejdsområder, som alle er baseret på aftalte tider.

1. Visitation – her arbejdes i teams med 2 sygeplejersker/uddannelseslæge og 2 praktiserende læger. Patienten ses ofte primært af sygeplejerske eller uddannelseslæge. Som en del af visitationen er der åben konsultation i perioden 8.15 – 14.00.

2. Udredning og attester – her arbejder lægen på egen hånd med mulighed for faglig sparring.

3. Forløb – her ser personalet patienter med kendte problemstillinger.

4. Prøvetagning – varetages primært af sekretærerne. Men i forbindelse med udredning tager sygeplejerske og læger også prøver.

 Lægeklinikken er åbent alle dage fra 8-16.

Alle mødes klokken 8.00 i personalestuen til en fælles start på dagen. Mødet varer 15 minutter. De sidste patientaftaler er klokken 15. Klinikken lukker klokken 16.

 Uddannelsesforhold i praksis

Uddannelseslæger indgår i en stab, som har modtaget uddannelseslæger igennem mange år. Det er således erfarne tutorlæger, som er indstillet på at deltage aktivt i introduktionen til klinikarbejdet og yde støtte i de kliniske problemstillinger. De 2 dedikerede tutorlæger varetager den daglige mere formaliserede supervision og undervisning. De planlægger introduktionsforløbet og progression i arbejdsopgaverne sammen med uddannelseslægen.

Præsentationssamtale :

Inden ansættelsen inviteres uddannelseslægen ud i lægeklinikken til en gensidig præsentation og til en rundvisning i klinikken. Her drøfter vi det kommende forløb og arbejdstilrettelæggelse, samt får afklaret forventninger og om der er forhold, der kræver speciel opmærksomhed. Her aftales også, hvilken af tutorlægerne man bliver fast tilknyttet.

Ansættelse:

Selve ansættelsen starter med introduktion, hvor uddannelseslægen får kendskab til EDB, klinikkens arbejdsgange og ellers følger lægerne mest muligt i deres konsultationer, indtil uddannelseslægen selv er klar til at have selvstændige konsultationer, hvor der selvfølgelig i begyndelsen vil være afsat ekstra god tid af. De følgende uger vil der gradvist blive sat flere patienter til, så uddannelseslægen får patienter i et passende niveau. Det er noget der bliver løbende justeret. Uddannelseslægen kommer også med på besøg og på et senere tidspunkt er der også mulighed for selv at prøve at køre selvstændige sygebesøg. Ikke alle læger i huset deltager i lægevagtsarbejdet, men uddannelseslægen bør også følge en af de vagtaktive læger i dette.

Supervision:

Igennem ugen er der sat tid af til supervision/formaliseret undervisning med den faste tutorlæge. Det foregår i en halv time om eftermiddagen. Da der ikke er faste konsultationer efter undervisningen, giver det en vis fleksibilitet og mulighed for ekstra tid til undervisning ved behov. Herudover vil der være intern undervisning for hele klinikken hver onsdag, og det forventes at uddannelseslægen deltager i denne.

Undervisningstiden blive brugt på mere emneopdelt undervisning samt opsamlende supervision. Derudover er der altid mulighed for løbende undervisning/supervision i løbet af dagen, når der er behov for det. Desuden er der mulighed for, at tutorlægen kan supervisere uddannelseslægens konsultation.

Alle husets læger deltager i supervision af uddannelseslægen; men det er den faste tutorlæge, der er ”tovholder” og sikrer sig, at uddannelseslægen løbende opnår de nødvendige kompetencer og i samarbejde med denne får afstemt logbog.

Evalueringssamtaler:

Under ansættelsen skal der gennemføres 3 obligatoriske uddannelsessamtaler med tutorlægen.

Introduktionssamtalen afholdes godt en uge inde i forløbet. Justeringssamtalen afholdes midtvejs i forløbet og evalueringssamtalen senest en uge inden ansættelsen slutter.

Ved samtalen skal vi sikre, at uddannelseslægen trives i vores klinik og får lært, det der hører til det aktuelle uddannelsesniveau, og det der kræves, for at få godkendt kompetencerne i forhold målbeskrivelsen. Her er især midtvejssamtalen meget vigtig, idet vi her skal have afdækket eventuelle mangler og forbedringer i uddannelsesforløbet, så de nødvendige kompetencer kan opnås.