Uddannelseslæge

Uddannelselæger:

Marina Wellejus fase 3, 1 årig stilling til 31/10-2022

Vi har nogle medicinstuderende ansat:

Rikke S.  fastansat 1 dag om ugen.

Marléne W. ansat til at komme nogle gange om måneden.

Line ansat i sommerferien. 

 

Praksisbeskrivelse for Lægeklinikken Frederikshavn, Vestergade 47A.

Lægeklinikken opstod ved en sammenlægning af byens mindre klinikkermed det formål at skabe en udadvendt og god fælles arbejdsplads, hvor vi alle kan trives og udvikle os, samtidig med at der er plads til at gøre det vi er bedst til. Uddannelsesmiljøet er vores største aktiv for at sikre, at der også fremover er en almen praksis af høj kvalitet.

På Regionshospitalet fandt man egnede lokaler som efter renovering er tidssvarende udstyret og blev taget i brug februar 2019. Lægeklinikken drives under PLO-overenskomst.

Patienterne

Klinikken har ca 8.800 patienter tilknyttet. Det er vores ønske at levere den bedst mulige kvalitet, behandling og service. Vi har fokus på patientsikkerhed og patienttilfredshed.

Samarbejde

Regionshospitalet og Frederikshavn Kommune er nære samarbejdspartnere. Der er etableret samarbejdsforum med sygehusspecialister. Vi har plejecenterlægefunktion på flere plejecentre og særlig opsøgende indsats på svækkede ældre borgere i eget hjem, med tæt samarbejde med hjemmeplejen.

Lægeklinikken deltager i møder med det kollegiale fællesskab i kvalitetsklyngen. Lægeklinikken deltager i møder med bylægeforeningen (PLO-Frederikshavn) hvor også lokalområdets praktiserende speciallæger deltager.

Klinikkens læger

Klinikken er uddannelsessted for yngre læger og har 2 dedikerede tutorlæger, som hver arbejder 32 timer om ugen. Uddannelseslægen har fast tutorlæge tilknyttet.

Erfarne praktiserende læger fortsætter i klinikken på deltid, således at de er fast tilknyttede for en lang periode af hensyn til kontinuitet og lægedækning.

Personalet

Omfatter forskellige sundhedsfaglige faggrupper: farmakonom, farmaceut, sygeplejerske, fysioterapeut, psykoterapeut, jordemoder og social- og sundhedsassistent. Alle har faglige basisopgaver i forhold til patienterne og tillige tværfaligt team-baseret samarbejde om særlig indsatsområder.

Arbejdsgange

Grundliggende er klinikken opdelt i 4 arbejdsområder, der alle er baseret på aftalte tider.

  1. A-SPOR: Tid samme dag tildeles i telefontiden hvorfra der også visiteres besøg. Patienten ses primært af sygeplejerske eller uddannelseslæge, som inddrager speciallæge efter behov.
  2. B-SPOR:
  3. C-SPOR: faste statusvurderinger af kroniske lidelser med blodprøver.
  4. D-SPOR: Deprescribing, fokus på medicinsanering og datakvalificering.
  5. Attest: Udredning og attester – udfærdiges og superviseres af læger og lægestuderende.

Lægeklinikken er åbent alle dage fra 8-16.

Alle mødes i kl. 8.00 i personalestuen til en fælles start på dagen. Mødet varer 15 min. De sidste patienteraftaler er kl 15, fraset Onsdag hvor der er lang dag for at tilgodese ønske om sene konsultationer og personalets ønske om fleksibel arbejdstider.

Uddannelsesforhold i praksis

Uddannelseslægerne indgår i en stab, som har modtaget uddannelseslæger igennnem mange år. Det er således erfarne tutorlæger, som er indstillet på at deltage aktivt i introduktionen til klinikarbejdet og yde støtte i de kliniske problemstillinger. De dedikerede tutorlæger varetager den daglige mere formaliserede supervision og undervisning. De planlægger introduktionsforløbet og progression i arbejdsopgaverne sammen med uddannelseslægen.

Præsentationssamtale

Inden ansættelse inviteres uddannelseslægen ud i lægeklinikken til en gensidig præsentation og til en rundvisning i klinikken. Her drøfter vi det kommende forløb og arbejdstilrettelæggelse, samt får afklaret forventninger og om der er forhold, der kræver speciel opmærksomhed. Her aftales også, hvilken af tutorlægerne man tilknyttes fast.

Ansættelse

Selve ansættelsen starter med introduktion, hvor uddannelseslægen får kendskab til IT-system, klinikkens arbejdsgange og ellers følger lægerne mest muligt i deres konsultationer, indtil uddannelseslægen selv er klar til at have selvstændige konsultationer, hvor der selvfølgelig i begyndelsen vil være afsat ekstra god tid. De følgende uger vil der gradvist blive sat flere patienter til, så uddannelseslægen får patienter i et passende niveau. Det er noget der bliver løbende justeret. Uddannelseslægen kommer også med på besøg og på et senere tidspunkt er der også mulighed for selv at prøve at køre selvstændige sygebesøg. Ikke alle læger i huset deltager i lægevagtsarbejdet, men uddannelseslægen bør også følge en af de vagtaktive læger i dette.

Supervision

Igennem ugen er der sat tid af til supervision/formaliseret undervisning med den faste tutorlæge. Tiden afsættes i samarbejde med tutorlægen og tilpasses behovet, ligesom arbejdsgange vedrørende at opsøge læring vil belyses. Herudover vil der være intern undervisning for hele klinikken hver onsdag, og det forventes at uddannelseslægen deltager i denne.

Undervisningen er ofte casebaseret og saneringsstrategien flettes ind i ordinationstankegangen. I tilslutning til denne er der specialistrådgivning via videoopkobling til sygehusregi eller internt i huset, hvor forløb perspektiveres og reflekteres på. Derudover er der altid tilgængelig supervision/undervisning i løbet af dagen, når der behov for det, idet man tilknyttes en speciallæge hver dag som primære supervisor.

Alle husets læger deltager i supervision, men det er den faste tutorlæge, der er “tovholder” og sikrer sig, at uddannelseslægen løbende opnår de nødvendige kompentencer og i samarbejde med denne får afstemt logbog.

Evalueringssamtaler

Under ansættelsen skal der gennemføres 3 obligatoriske uddannelsessamtaler med tutorlægen.

Introduktionssamtale afholdes typisk 2-3 uger inde i forløbet, justeringssamtalen afholdes midtvejs i forløbet og evalueringssamtalen senest en ugen inden ansættelsen slutter.

Ved samtalen skal vi sikre, at uddannelseslægen trives i vores klinik og får lært, det der hører til det aktuelle uddannelsesniveau, og det der kræves, for at få godkendt kompetencerne i forhold til målbeskrivelsen. Her er især midtvejssamtalen meget vigtig, idet vi her skal have afdækket eventuelle mangler og forbedringer i uddannelsesforløbet, så de nødvendige kompentencer kan opnås.